Statut POA

STATUT
Prywatnego Ogniska Artystycznego PRELUDIUM

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prywatne Ognisko Artystyczne PRELUDIUM zwane w dalszej części statutu PRELUDIUM jest niepubliczną placówką edukacyjną prowadzącą działalność w zakresie kształcenia artystycznego.

2. PRELUDIUM działa na podstawie wpisu do Ewidencji Niepublicznych Placówek Edukacyjnych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opole – zaświadczenie nr 13/2011/1

3. Organem Prowadzącym PRELUDIUM jest Barbara Zwolińska–Kobiela

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad PRELUDIUM jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

5. Siedziba PRELUDIUM mieści się: 45-036 Opole, ul. Luboszycka 3.

6. Zakres kształcenia artystycznego prowadzonego przez PRELUDIUM obejmuje szeroko pojętą edukację artystyczną:

– zajęcia muzyczno-ruchowe dla niemowląt i małych dzieci (w wieku 0–3 lat)
– nauczanie gry na instrumentach i śpiewu dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
– nauczanie przedmiotów ogólnomuzycznych
– zajęcia zespołowe
– organizacja koncertów i konkursów
– organizowanie kursów, szkoleń oraz innych zajęć artystycznych dla dorosłych

 

Rozdział II: CELE I ZADANIA PRELUDIUM

1. PRELUDIUM realizuje następujące cele:

– upowszechnia i zwiększa dostępność do kształcenia muzycznego
– umożliwia osiągnięcie umiejętności gry na instrumentach i zdobycie wiedzy muzycznej
– rozwija podstawowe zdolności ucznia
– wpływa na rozwijanie pożądanych cech charakteru uczniów, takich jak systematyczność, samodzielność, wytrwałość
– pomaga w terapii dla dzieci posiadających dysfunkcje
– przygotowuje do czynnego uczestnictwa w różnych przejawach życia artystycznego
– stwarza możliwość realizacji indywidualnych programów nauczania,
– kształci i wychowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki
– rozwija działalność kulturalną w środowisku
– podejmuje działania artystyczne i kulturalne z innymi placówkami oświatowo-kulturalnymi na rzecz jak najszerszego rozwoju uczniów

2. Zadaniem PRELUDIUM jest:

– nauka gry na instrumentach, śpiewu i teorii muzyki
– przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia
– rozwój osobowości uczniów
– wprowadzanie nowoczesnych metod i form nauczania
– organizacja imprez mających na celu prezentację muzycznych osiągnięć uczniów
– kształtowanie postaw kreatywnych

3. PRELUDIUM zapewnia uczniom – ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną – opiekę podczas zajęć lekcyjnych

4. Misją PRELUDIUM jest stworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju artystycznego, w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej, przygotowanie ich do współtworzenia i świadomego korzystania z dóbr kultury oraz do dalszego kształcenia artystycznego

5. Powyższe cele i zadania są realizowane poprzez:

– prowadzenie akcji rekrutacyjnej w przedszkolach oraz szkołach oświatowych.
– współpracę z placówkami oświatowymi – audycje i koncerty popularyzujące muzykę, edukujące i wychowujące
– współpracę z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki
– propagowanie i tworzenie możliwości muzykowania zespołowego, uprawiania muzyki kameralnej na każdym poziomie nauczania,
– współpraca z placówkami kulturalnymi, oświatowymi, samorządem lokalnym w organizacji imprez, koncertów, obchodów świąt itp.,

– prezentowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli na koncertach i w mediach,
– zapewnienie możliwości uczestnictwa najzdolniejszych uczniów w konkursach, festiwalach, przesłuchaniach,
– tworzenie możliwości uczestnictwa uczniów w przedstawieniach operowych, koncertach, recitalach wybitnych artystów,
– zapewnienie właściwej opieki przez wyznaczenie opiekunów spośród nauczycieli podczas wyjazdów na koncerty, przesłuchania, wycieczki itp.

 

Rozdział III: ORGANA PRELUDIUM I ICH KOMPETENCJE

1. Pracą PRELUDIUM kieruje Dyrektor PRELUDIUM

2. Funkcję Dyrektora PRELUDIUM może pełnić Osoba Prowadząca

3. Dyrektor w ramach swoich kompetencji:

– reprezentuje PRELUDIUM na zewnątrz
– sprawuje nadzór pedagogiczny i artystyczny
– kieruje bieżącą działalnością PRELUDIUM
– decyduje o zatrudnianiu i zwolnieniu pracowników
– podejmuje decyzje o konsekwencjach służbowych wobec winnych zaniedbań i uchybień w pracy.
– prowadzi działalność dydaktyczną i organizacyjną
– decyduje o organizacji roku szkolnego i planu zajęć
– dba o stworzenie odpowiednich warunków pracy dla nauczycieli i rozwoju uczniów
– hospituje lekcje i wszelkiego rodzaju zajęcia w PRELUDIUM
– udziela nauczycielom merytorycznej pomocy i inspiruje ich do pracy twórczej
– prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną
– troszczy się o właściwe zabezpieczenie mienia PRELUDIUM
– organizuje rekrutację uczniów
– podejmuje decyzje w sprawie przyjmowania i skreślania z listy uczniów oraz zawieszeniu w prawach ucznia

4. Osoba Prowadząca PRELUDIUM sprawuje nadzór nad działalnością w zakresie spraw finansowychi administracyjnych

 

Rozdział IV: ORGANIZACJA PRACY PRELUDIUM

1. Organizacja nauczania w danym roku szkolnym opiera się na obowiązujących przepisach dotyczącychorganizacji roku szkolnego z uwzględnieniem liczby uczniów i ilości prowadzonych w PRELUDIUM zajęć.

2. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także świątecznych ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Dyrektor PRELUDIUM ustala tygodniowy wymiar czasowy prowadzonych zajęć i ich rozkład.

4. Podstawową formą pracy dla nauki gry na instrumencie i śpiewu są zajęcia indywidualne a dla przedmiotów teoretycznych zajęcia zbiorowe.

5. PRELUDIUM dostosowuje metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.

6. W celu umożliwienia prezentacji i porównywania osiągnięć artystycznych uczniów PRELUDIUM może organizować koncerty, festiwale muzyczne, konkursy instrumentalne i tematyczne oraz inne imprezy kulturalne.

7. Podczas zajęć opiekę nad uczniami pełni nauczyciel prowadzący zajęcia.

8. Rodzic lub opiekun dziecka jest odpowiedzialny za przyprowadzenie na zajęcia i odebranie ucznia bezpośrednio po zajęciach.

9. W czasie zajęć poza terenem PRELUDIUM i podczas wyjazdów na koncerty i inne imprezy opiekę nad uczniami sprawują organizatorzy i opiekunowie wyznaczeni przez Dyrektora.

 

RozdziaŁ V: NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRELUDIUM

1. Stosunki pracy z nauczycielami i innymi pracownikami nawiązuje Dyrektor PRELUDIUM.

2. Dyrektor określa zakres obowiązków zatrudnionych nauczycieli i pracowników.

3. Nauczyciele decydują o kierunku nauczania danego przedmiotu. Ich praca traktowana jest jako procestwórczy

4. Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych zobowiązani są do przedstawienia Dyrektorowi rozkładu materiału przewidzianego do realizacji w danym roku szkolnym.

5. Nauczyciel ma prawo do:

– aktywnego tworzenia oblicza PRELUDIUM,
– kreowania własnych metod nauczania,
– egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań.

6. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą. Jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

7. Nauczyciel ma obowiązek:

– dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
– dostosować pracę do indywidualnych potrzeb ucznia,
– wspierać ucznia w jego pracy nad opanowaniem materiału,
– przestrzegać zasad etyki zawodowej i przepisów prawa,
– obiektywnie oceniać postępy ucznia,
– doskonalić własne umiejętności i podnosić wiedzę merytoryczną,
– informować rodziców o postępach w nauce, ich braku i zagrożeniach,

– systematyczne prowadzić wymaganą dokumentację.

8. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie trwania zajęć i przerw międzylekcyjnych oraz za przestrzeganie przepisów BHP.

9. Podczas zajęć każdy nauczyciel odpowiedzialny jest za właściwe korzystanie z instrumentów i pomocy dydaktycznych oraz zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami.

10. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli lub innych pracowników PRELUDIUM.

11. Nauczyciel nie może przekazywać na zewnątrz, informacji o sprawach PRELUDIUM, które godziłyby w dobra innych nauczycieli i pracowników oraz dobro PRELUDIUM.

 

Rozdział VI: UCZNIOWIE

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki i rozwoju artystycznych zdolności w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań a w szczególności uczeń ma prawo do:

– właściwie zorganizowanego procesu nauczania,
– rozwijania swoich zdolności i nabywania nowych umiejętności,
– życzliwego traktowania,
– korzystania z pomocy naukowych będących na wyposażeniu PRELUDIUM,
– konsultacji z każdym pedagogiem uczącym w PRELUDIUM,
– sprawiedliwej i jawnej oceny swojej pracy,
– wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych.

2. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a w szczególności:

– przestrzegania regulaminów PRELUDIUM,
– systematycznego uczestnictwa w zajęciach,
– systematycznego przygotowywania się do zajęć,
– odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników, koleżanek, kolegów i innych osób,
– dbać o wspólne dobra, ład i porządek w PRELUDIUM,

– godnie reprezentować PRELUDIUM we wszystkich imprezach kulturalnych promujących jego działalność.

3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z powodu:

– nieuiszczenia opłaty czesnego,
– nagannego zachowania związanego z nieprzestrzeganiem postanowień Statutu PRELUDIUM i jego regulaminów

 

Rozdział VII: UZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRELUDIUM

1. Działalność PRELUDIUM finansowana jest z opłat rodziców.

2. Opłaty za usługi świadczone przez PRELUDIUM obejmują następujące należności:

– wpisowe,
– czesne.

3. Informacje dotyczące wysokości wpisowego i czesnego podawane są w każdym roku szkolnym.

4. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi Regulaminem PRELUDIUM.

5. Czesne stanowi w całości opłatę za naukę w PRELUDIUM (nie jest zapłatą za poszczególne lekcje). Oznacza to, że w każdym miesiącu jest ono płacone w podanej wysokości bez względu na ustawowe dni wolne od pracy np.: dni świąteczne, ferie zimowe.

6. PRELUDIUM nie pobiera opłat za wakacje.

7. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca. Wysokość, termin oraz sposób należnej zapłaty ustala Dyrektor Szkoły.

8. Za każdy dzień zwłoki w opłatach za naukę naliczane będą ustawowe odsetki.

9. Rodzice lub opiekunowie odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez ich podopiecznych na terenie PRELUDIUM.

 

Rozdział VIII: ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

1. Rekrutacja do PRELUDIUM odbywa się przez cały rok, ale główny nabór organizowany jest w czerwcu i we wrześniu

2. Uczniowie przyjmowani są do PRELUDIUM na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Przydział uczniów do klas instrumentalnych odbywa się w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną oraz możliwości organizacyjne PRELUDIUM.

4. Uczeń po ukończeniu każdego roku otrzymuje świadectwo z oceną końcową.

5. Na ocenę końcową wpływają poziom i umiejętności wykonawcze oraz praca podczas całego roku szkolnego.

 

Rozdział IX: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut PRELUDIUM jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Placówki.

2. Dokumenty i regulaminy wewnętrzne tworzone na podstawie Statutu nie mogą być z nim sprzeczne.

3. Zmiany Statut może wprowadzać Organ Prowadzący.

4. Do przestrzegania Statutu zobowiązani są wszyscy członkowie społeczności PRELUDIUM.

5. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych należy udostępniać go na każde żądanie do wglądu.

6. Sprawy nieuregulowane Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

7. Znowelizowany Statut wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2021 roku.