Statut Fundacji

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1.

Fundacja pod nazwą Fundacja edukacji muzycznej PRELUDIUM, zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Barbarę Zwolińską-Kobiela, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13 listoparla 2020 roku przez notariusz Annę Konopnicką-Pęk z Opola, Rep. A nr 3759/2020 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego Statutu

§2.

Siedzibą Fundacji jest Opole.

§3.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4.

1 . Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Organem nadzoru ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. edukacji oraz minister właściwy ds. Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych współpracuje zę szkołami wyższymi i średnimi, organizacjami młodzieżowymi, studenckimi, a także przedsiębiorcami.

5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego lub słownograficznego (logo), który podlega ochronie prawnej.

6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§5.

1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i biura w kraju oraz przedstawicielstwa i oddziały za granicą.

3. Fundacja może przystępować lub tworzyć spółdzielnie, stowarzyszenia, spółki i fundacje, ewentualnie inne osoby prawne, zarówno na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.

§6.

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II.
Cele i zasady działania Fundacji
§7.

1. Fundacja realizuje swoje cele przez następujące działanie w sferze zadań publicznych zgodnych z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności w zakresie kultury i szuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

2. Celem Fundacji jest:

a/ krzewienie kultury muzycznej w społeczeństwie polskim,

b/ wspieranie rozwoju polskiego szkolnictwa muzycznego,

c/ wspieranię działalności instytucji kultury i szkół artystycznych,

d/ promocja utalentowanych instrumentalistów i zespołów kameralnych,

e/ wspieranie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w dziedzinie muzyki,

f/ pomoc finansowa dla szkół i placówek szkolnictwa artystycznęgo działających na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

g/ organizowanie i współorganizowanie koncertów, festiwali muzycznych dla ogółu społeczeństwa; działania te są zadaniami publicznymi. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji realizowanymi we współdziałaniu z organami administracji państwowej, samorządowej, osobami prawnymi, fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi,

h/ organizowanie i współorganizowanie konkursów, warsztatów muzycznych, lekcji mistrzowskich dla uczniów szkół muzycznych i studentów uczelni muzycznych; działania te są zadaniami publicznymi w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania,

i/ udzieIanie pomocy finansowej szkołom i placówkom muzycznyal w zakresie zakupu instrumentów i akcesoriów muzycznych, konserwacji i napraw instrumentów,

j/ fundowanie stypendiów artystycznych.

§8.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

1. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, sympozjów muzycznych

2. Prowadzenie działalności informacyjnej, lobbystycznej, propagatorskiej, wydawniczej uwzględniającej zagadnienia wiążące się ze statutowymi celami Fundacji. Udzielanie wsparcia materialnego wszelkim inicjatywom i akcjom promocyjnym zgodnym z ideami Fundacji,

3. Organizacja szkoleń, konferencji, koncertów, prelekcji, warsztatów muzycznych oraz innych form kształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się muzyką,

4. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z działalnością statutową Fundacji zgodną z obowiązującymi przepisami,

5. Wspołpracę z agendami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi,

6. Podejmowanie innych form działalności służących realizacji celów statutowych w formach dopuszczalny ch prawnie,

7. Gromadzenie środków finansowych w celu wspierania rozwoju uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży z darowizn, zapisów, spadków i dobrowolnYch składek oraz innych zgodnych z przepisami prawa źródeł z uwzględnieniem celu i przeznaczenia określonego przez darczyńcę.

§9.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

Rozdział III.
Majątek i dochody Fundacji
§10.

1. Majątek Fundacji przeznaczony na realizację celów statutowych stanowi fundusz zaołożycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) przekazany przez Fundatora.

2. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych zgodniez ustalonym programem działania oraz na koszty działalności samej Fundacji.

§11.

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

a/ krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

b/ dotacji, datków i subwencji,

c/ zysków z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

d/ zbiórek publicznych organizowanych i przeprowadzanych w oparciu o właściwe przepisy prawa,

e/ dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

f/ operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§12.

1. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokajanie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawca nie określi wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, iż stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego,

Rozdział IV.
Organy Fundacji
§13.

1. Organami Fundacji są

a) Prezes Fundacji

b) Zarząd Fundacji.

2. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pracowników etatowych Fundacji i wolontariuszy.

Prezes Fundacji
§14.

1. Prezes Fundacji jest najwyższym organem nadzorującym Fundacji.

2. Pierwszym Prezesem Fundacji jest Fundator.

3. Prezes Fundacji ma prawo powołać kolejnego Prezesa Fundacji, określając jednocześnie datę, w której jego następca obejmie funkcję Prezesa Fundacji,

4. W przypadku śmierci Prezesa Fundacji przed powołaniem jego następcy, kolejnym Prezesem Fundacji będzie Dyrektor Zarządu

§15.

Do kompetencj i Prezesa Fundacji należy, w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, w tym Dyrektora Zarządu Fundacji,

2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

3. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

4. udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego Zarządu Fundacji,

5. podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji,

6. podejmowanie decyzjiw sprawie zmiany Statutu Fundacji,

7. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

8. ustalanie wytycznych dla Zarządu Fundacji co do rozdziału zgromadzonych środków,

9. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd oraz podjętych z własnej inicjatywy,

10. powoływanie likwidatora Fundacji,

11. wskazanie fundacji lub instytucji, na rzęcz której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji,

Zarząd Fundacji
§16.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

§17.

1. Zarząd Fundacji składa się z 1-5 członków, w tym Dyrektora, powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Fundacji.

2. Pierwszy skład Zarządu powoływany jest przez F undatora.

3. Zarząd może wybrać ze swego grona jednego lub dwóch wicedyrektorów.

4. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin.

§18.

1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji,

b. odwołania członka Zarządu,

c. śmierci członka Zarządu.

§19.

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie planów działania Fundacji i budżetu,

b. uchwalanie rocznych planów finansowych,

c. uchwalanie regulaminu Zarządu,

d. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

e. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

f. przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

g. decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek,

h. powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek,

i. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

2. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Prezesowi Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§20.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Dyrektor Zarządu z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Prezesa Fundacji, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. W szczegóInych przypadkach uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e-mail wyznaczonego członka Zarządu lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwał przez poszczególnych członków Zarządu.

5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Dyrektora Zarządu.

§21.

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

2. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizowania celów statutowych Fundacji, po zaakceptowaniu propozycji zatrudnienia przez Prezesa.

Sposób reprezentacji
§22.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe
§23.

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Fundacji

3 . Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Prezesa Fundacji

4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu

5. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Prezesa Fundacji, organizacjom działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§24.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Opolu.