Regulamin Ogniska

 

regulamin_poa

Regulamin prowadzenia zajęć w Ognisku

§1

PRELUDIUM organizuje zajęcia nauki gry na wybranym przez uczestnika instrumencie muzycznym.

§2

Terminy zajęć PRELUDIUM ustala z nauczycielem prowadzącym.

§3

Do ogólnej ilości zajęć w PRELUDIUM, oprócz lekcji instrumentu głównego, zalicza się próby z akompaniatorem, próby zespołów muzycznych i innych, związanych z udziałem ucznia w koncertach oraz same koncerty PRELUDIUM.

§4

Zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym przez PRELUDIUM.

§5

Zajęcia trwają od września do czerwca kolejnego roku z przerwami na ferie oraz święta zgodnie z terminami wskazanymi przez MENiS.

§6

Wyżej wymienione przerwy nie mają wpływu na wysokość pobieranej opłaty.

§7

W przypadku braku możliwości odbycia zajęć przez wyznaczonego nauczyciela prowadzącego PRELUDIUM zapewnieni odpowiednie zastępstwo.

§8

W przypadku braku możliwości odbycia zajęć z przyczyn organizacyjnych PRELUDIUM wyznaczy inny termin celem odrobienia zaległych zajęć.

§9

Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania PRELUDIUM o swojej nieobecności na zajęciach na co najmniej 2 dni przed planowanym terminem tych zajęć. W takim wypadku PRELUDIUM zapewni uczestnikowi możliwość odbycia zajęć w innym terminie ustalonym z nauczycielem prowadzącym.

§10

PRELUDIUM zapewnia profesjonalną kadrę pedagogiczną i sprawwuje nadzór metodyczny nad jej pracą, organizuje audycje i występy uczestników zajęć.

§11

Uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia roku szkolnego, jeżeli zaliczy 10 kolejnych miesięcy zajęć.

§12

Uczestnik jest zobowiązany do regularnego uczęszczania na zajęcia, wykonywania zadanych prac domowych, uczestnictwa w organizowanych audycjach, występach oraz do terminowego uiszczania opłat za udział w zajęciach.

§13

Opłata za zajęcia jest stała za cały miesiąc i płatna z góry w terminie do 10. dnia danego miesiąca kalendarzowego.

§14

Opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy PRELUDIUM:

Prywatne Ognisko Artystyczne PRELUDIUM Barbara Zwolińska-Kobiela
46-022 Zawada ul. Krótka 14
SANTANDER BANK POLSKA SA I O/Nysa nr 51 1090 2242 0000 0001 4824 5385 

§15

W przypadku nieterminowego regulowania płatności PRELUDIUM doliczy za każdy dzień zwłoki odsetki w wysokości aktualnie obowiązujących odsetek ustawowych.

§16

W przypadku niewywiązania się uczestnika z obowiązku zapłaty PRELUDIUM skreśli go z listy uczestników zajęć.

§17

PRELUDIUM może skreślić uczestnika z listy uczestników zajęć także w przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności.

§18

PRELUDIUM poinformuje uczestnika o skreśleniu z zajęć oraz o wysokości zaległych należności.

§19

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie roku szkolnego uczestnik jest zobowiązany do zapłaty pełnej raty za rozpoczęty miesiąc zajęć.

§20

Rezygnację z udziału w zajęciach w PRELUDIUM, uczestnik musi zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zachowując zasadę miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.

§21

PRELUDIUM nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do uczestnika na terenie prowadzonych zajęć.

§22

Za szkody wyrządzone przez uczestnika niebędącego osobą pełnoletnią, odpowiedzialni są prawnie i materialnie rodzice (opiekunowie prawni).

§23

W przypadku powstania szkody PRELUDIUM wystawi rachunek do zapłaty, równoważny kosztom zlikwidowania szkody.

§24

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.